pTZ57R

وکتور

توضیح مختصر محصول

این وکتور به طول 2886 جفت باز و دارای ژن مقاومت آمپی سیلین می باشد.

این وکتور یکی از پرکاربردترین وکتورها برای فرایند کلونینگ می باشد. همچنین از این وکتوربرای تکنیک TA cloning استفاده میشود.