Mepolizumab

برند »دارو

مپولیزومب

توضیح مختصر محصول

مراحل ساخت داروی Mepolizuman با نام تجاری Nucala ساخت کشور امریکا از سال 1398برای اولین بار در ایران در شرکت سپهر دارو فرجام با همکاری شرکت شتاب دهنده پرسیس ژن بار انجام گرفت و هم اکنون آماده انتقال به قسمت تولید میباشد.

 مپولیزوماب یک آنتی بادی مونوکلونال کاپا ضد IL-5 IgG1 است که به عنوان یک درمان نگهدارنده افزودنی در بیماران شش ساله و بالاتر با آسم ائوزینوفیلیک شدید و به عنوان درمانی در بیماران بزرگسال برای گرانولوماتوز ائوزینوفیلیک با پلی آنژیت (EGPA) تائید شده است.
مپولیزوماب همچنین برای درمان سندرم هایپرئوزینوفیلیک (HES) در بیماران 12 سال به بالا که ائوزینوفیلی حداقل شش ماه بدون علت ثانویه غیر خون شناختی قابل تشخیص است ، تائید شده است.

ترکیبات

اولین انگردینت مقدار مورد استفاده
دومین انگردینت مقدار مورد استفاده
سومین ترکیب مورد مقدار مورد استفاده
استفاده مقدار مورد استفاده
ترکیب چهارم مقدار مورد استفاده
مورد پنجم مقدار مورد استفاده و الی آخر
و الی آخر